Select Page

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,
  ifade eder.

Aşağıdaki sektörlerde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı gerekmektedir.

29.10 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı
29.10.01 Kamyonet, Kamyon, Yarı Römorklar İçin Çekiciler, Tankerler, vb. Karayolu Taşıtlarının İmalatı
29.10.02 Otomobil ve Benzeri Araçların İmalatı
29.10.03 Motorlu Kara Taşıtlarının Motorlarının İmalatı (Motorların Fabrikada Yeniden Yapımı Dahil)
29.10.04 Minibüs, Midibüs, Otobüs, Troleybüs, Metrobüs, vb. Yolcu Nakil Araçlarının İmalatı
29.10.07 Özel Amaçlı Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı (Amfibi Araçlar, Çöp Kamyonu, Yol Temizleme Araçları, Zırhlı Nakil Araçları, Mikserli Kamyon, Vinçli Kamyon, İtfaiye Aracı, Ambulans, Motorlu Karavan vb.)
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenlerdir.

Ar-Ge Merkezinde Kimler Çalışabilir?

 • Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır.
 • Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileridir.
 • Destek Personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Ar-Ge Projesi Nedir?

Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projedir.

Desteklenen Giderler

Ar-Ge Merkezlerinde aşağıdaki giderler destek kapsamındadır:
1.İlk madde ve malzeme giderleri
2.Amortismanlar
3.Personel giderleri
4.Genel giderler
5.Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
6.Vergi, resim ve harçlar

Desteklerin Uygulanışı

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Ar-Ge Merkezinde görevli personellerin yürüttüğü Ar-Ge faaliyeti çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

 • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
 • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı
 • Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır

Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.

Sigorta Primi Desteği Uygulaması

Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtan istisnadır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyetleri Desteği

Ar-Ge merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi olarak dikkate alınır.

Tasarım Tescil Desteği

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

Temel Bilimler Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.