Select Page

TÜBİTAK Destekleri

TEYDEB AR-GE DESTEKLERİ


TÜBİTAK’ın finansal destekleri ile ilgilenen birimi olan TEYDEB bünyesinde, farklı ölçekteki ve nitelikteki projelere yönelik bir çok destek programı bulunmaktadır. Burada hedef Türkiye’deki firmaların Ar-Ge kapasitelerini geliştirmeleri, yeni ürün piyasaya sürmelerini ve mevcut ürünlerin katma değerini arttırmalarını sağlamaktadır.

Kimler Yararlanabilir?
Bu destekten ağırlıklı olarak özellikle sürekli ürünlerini ve sistemini geliştirmek durumunda olan her sektörden imalatçılar ve yazılımcılar başta olmak üzere tüm özel sektördeki tüzel kişilikler yararlanabilmektedir.

Hizmet sektörü içinse hizmet kalitesini arttırıcı yönde yapılacak (bu genelde yazılım geliştirme şeklinde gerçekleşmektedir) çalışmalar da bu kapsama alınabilmektedir. Bu kuruluşlarda Ar-Ge’ye konu olan tasarımın ve geliştirmenin kritik noktalarını gerçekleştirebilecek yetkinlikte personelin bulunması gerekmektedir; kısaca Ar-Ge’nin çoğunluğu ve yönetimi kuruluşun kendisi tarafından yapılmalıdır.

Destek Kapsamındaki Projeler
Bu destek programı kapsamındaki projeler üç başlık altında özetlenmektedir;

 • Yeni ürün/hizmet geliştirme
 • Mevcut ürünün/hizmetin iyileştirilmesi
 • Üretim sisteminin/hizmet sürecinin iyileştirilmesi

Destek Miktarı ve Süresi
Her firmanın sınırsız kez başvurabileceği “Sanayi Ar-Ge Destek Programı”nda desteklenecek proje bütçeleri için üst sınır bulunmamaktadır. Destek oranı proje maliyetinin %50 ile %60 arasında değişmekte olup yine geri ödemesiz hibe şeklindedir. Süresi azami 3 yıldır.

 • Sadece KOBİ’lerin ilk 5 projeleri için başvurabilecekleri “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”nda ise proje üst limiti 500.000 TL olup harcamaların %75’i desteklenmektedir. Süresi azami 18 aydır.
 • Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak yürütülen (Eureka, Eurostars) projelerin desteklendiği “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı”nda yine üst sınır yoktur. Büyük işletmeler %60, KOBİ’ler %75 oranında desteklenir. Süresi azami 3 yıldır. Destekler “hak ediş” usulüyle yapılmakta olup (yapılmış harcamaya destek verilmektedir) geri ödemesiz hibe şeklindedir.

Projede Desteklenen Giderler
Projede görevli personel giderleri (toplam işverene maliyeti üzerinden)

 • Projeyle ilgili seyahat (ulaşım) giderleri,
 • Projeyle ilgili alınan yurt içi ve yurt dışı her türlü teknik danışmanlık, işçilik hizmeti, mühendislik hizmeti ve eğitim gibi hizmetler (yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti toplam bütçenin %20’sini geçmemelidir)
 • Proje ile ilgili alet, techizat, ekipman, test analiz cihazı, yazılım, dergi, kitap vb. yayınlar (bu kalemde seri üretime yönelik olup projede de gerekli olan makinalar KOBİ Ar-Ge’de %40, Sanayi Ar-Ge’de aylık %2 oranında desteğe tabi olmaktadır)
 • Kuruluş dışında yurt içinde üniversite vb. araştırma kurumlarına yaptırılan testler, analizler, araştırma geliştirme giderleri,
 • Projede kullanılan veya proje sonundaki ürünün/sistemin bir parçası olacak her türlü malzeme ve alt bileşenler,
 • Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent ve faydalı model giderleri; ayrıca bu çerçevede alınacak danışmanlık giderleri.

TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI

Türkiye’deki tüm işletmelerin başvurabileceği, sürekli açık olan çağrı programlarıdır.

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri  

 • TEYDEB’in ilk çıkan destek programıdır. Tüm işletmelerin başvurabileceği bir programdır.
 • Destek Üst Limit: Üst limit yok, Destek Oranı :%40-60

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği 

 • Özel sektör kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.
 • Destek Üst Limit: 400.000 TL, Destek Oranı : %75

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç

 • KOBİ statüsündeki işletmeler 500.000 TL nin altında bütçeye sahip projeler için yararlanabilir.
 • Destek Üst Limit:  375.000 TL, Destek Oranı : %75

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

 • Daha çok AB programları menşeli EUREKA, ERA-NET, EUROSTARS gibi çağrı esaslı uluslararası programlara sunulan, ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler bu programdan yararlanabilmektedir.
 • Destek Üst Limit: Üst limit yok, Destek Oranı: % 50-75

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 

 • Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlara uygun Ar-Ge projeleri olan tüm işletmeler yararlanabilmektedir.
 • Çağrı esaslıdır. Öncelikli alanlar belli bir takvim dahilinde dönemsel çağrılara konu olur.
 • Destek Üst Limit: 1.000.000–10.000.000 TL, Destek Oranı: %50-82,5