Select Page

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Desteği

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Destekleri, KKYDP, IPARD ve Tarım Bakanlığı Genel Destekleri olmak üzere üç başlıkta toplanmaktadır.

KKYDP 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

Bu amaçla, Resmi Gazete ve Bakanlık web sitesinden, yeni hibe duyuruları, başvuru şekilleri ve son başvuru tarihleri, ilgili kurum ve kuruluşlara, hibe talebinde bulunan ilgililere ilan edilmektedir.

Ekonomik Yatırım Konularında Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı (Kapanmış 2015 çağrısı içindir.)

Yatırım Konusu ve Hibeye Esas Proje Tutarı

 1. Tohum veya Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımlar  3.000.000 TL
 2. Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları 3.000.000 TL
 3. Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000 TL
 4. Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 3.000.000 TL
 5. Ham deri işlenmesi 3.000.000 TL
 6. Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 3.000.000 TL
 7. Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 2.000.000 TL
 8. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar 3.000.000 TL
 9. Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar 1.000.000 TL
 10. Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar 1.000.000 TL
 11. Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlar 3.000.000 TL
 12. Mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.000.000 TL
 13. Kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar 1.000.000 TL
 14. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.500.000 TL
 15. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.000.000 TL
 16. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar 1.000.000 TL

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

 Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

 1. Gerçek kişiler
 2. Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
 3. a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
  b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

.

IPARD

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmıştır. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmakta, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Destek Kapsamındaki Alanlar

1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,

3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı

5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri

6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları

Başvuru Yapılacak İller

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat’dır.

Desteklenecek Tedbirler ve Destek Bütçesi

TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50 32.156.234,14
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 53.026.129,03
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 30.737.636,82
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103 -1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %50 28.697.583
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 13.057.180
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 3.078.504
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 15.886.732
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması %65 9.439.200
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri 5.244.000
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 15.732.000
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği 1.048.000
302-6 Makine Parkları 2.622.000
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları 18.354.000

Ön Kontrol ve Başvuru Tarihleri 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Ön Kontrol Tarihi : 18 Ocak 2016-29 Ocak 2016

Başvuru Tarihi : 25 Ocak 2016-26 Şubat 2016

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)

Ön Kontrol Tarihi : 22 Şubat 2016-4 Mart 2016

Başvuru Tarihi : 29 Şubat 2016-25 Mart 2016

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)

Ön Kontrol Tarihi : 21 Mart 2016-1 Nisan 2016

Başvuru Tarihi : 28 Mart 2016-22 Nisan 2016

Elektrik Proje Onayı için Başvuru Tarihleri

101 ve 103 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri : 4 Ocak 2016-11 Ocak 2016

302 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri1 : 22 Şubat 2016-4 Mart 2016

Yatırım Süreleri

Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır.

TARIM BAKANLIĞI GENEL DESTEKLERİ (2016 YILI) 

5 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/8791 sayılı karar gereğince;

ALAN BAZLI DESTEKLER

 • Mazot ve Gübre Desteği

Mazot ve Gübre 11 TL/da

 • Organik Tarım Desteği
 1. Kategori Üretim: 100 TL/da
 2. Kategori Üretim: 70 TL/da
 3. Kategori Üretim: 30 TL /da
 4. Kategori Üretim: 10 TL/da
 • Organik Hayvancılık Desteği

Arılı Kovan: 10 TL/Kovan

 • İyi Tarım Desteği

Meyve, Sebze: 50 TL/da

Örtü Altı: 150 TL/da

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler: 100 TL/da

 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

 • Fark Ödemesi Destekleri

Yağlık Ayçiçeği: 40 Kuruş/kg, Sözleşmeli Üretime İlave 6 Kuruş/kg

Kültü Pamuk: 75 Kuruş/kg

Soya Fasulyesi: 60 Kuruş/kg, Sözleşmeli Üretime İlave 3 Kuruş/kg

Kanola: 50 Kuruş/kg, Sözleşmeli Üretime İlave 4 Kuruş/kg

Aspir: 55 Kuruş/kg, Sözleşmeli Üretime İlave 9 Kuruş/kg

Dane Mısır: 2 Kuruş/kg

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale: 5 Kuruş/kg

Çeltik: 10 Kuruş/kg

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek: 30 Kuruş/kg

Zeytinyağı: 80 Kuruş/kg

Çay: 13 Kuruş/kg

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

 • Buzağı / Malak Desteği

4 Ay ve Üzeri Buzağı / Malak (81 İl): 350 TL/baş

Soy Kütüğü (81 İl): 500 TL/baş

Döl Kontrolü: 50 TL/baş (50 ilave)

 • İpek Böceği Desteği

Tohum (kutu) (adet): 50 TL/adet/kg

Yaş Koza (kg): 40 TL/adet/kg

 • Arıcılık Desteği

Arılı Kovan: 10 TL/adet

 • Yem Bitkileri Desteği

Yonca (sulu): 60 TL/da/yıl

Yonca (kuru): 35 TL/da/yıl

Korunga: 45 TL/da/yıl

Tek Yıllıklar: 40 TL/da

Silajlık Tek Yıllıklar: 55 TL/da

Silajlık Mısır (Sulu): 90 TL/da

Silajlık Mısır (Kuru): 45 TL/da

Yapay Çayır-Mera: 150 TL/da

Patates Siğili Görülen Alanlarda Yem Bitkileri Desteği: Aldığı desteğe ilave %50

 • Bombus Arısı Desteği

Bombus Arısı: 60 TL/koloni

 • Atık Desteği

Büyükbaş Hayvan Atıkları (Aşılama Sonrası): 400 TL/baş

Küçükbaş Hayvan Atıkları (Aşılama sonrası): 100 TL/baş

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

Hastalıktan Ari İşletme: 200 TL/baş

Onaylı Süt Çiftliği: 60 TL/baş (İlave)

 • Aşı Desteği

Şap Aşısı Büyükbaş: 0,75 TL/baş

Şap Aşısı Küçükbaş: 0,50 TL/baş

Brucellosis Büyükbaş: 1,50 TL/baş

Brucellosis Küçükbaş: 0,50 TL/baş

Küpe Uygulama Desteği: 1 TL/baş

 • Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

Biyoteknik Mücadele Desteği: 110 TL/da

Biyolojik Mücadele Desteği: 350 TL/da

Örtü Altı Paket Toplamı:460 TL/da

Biyoteknik Mücadele Desteği: 35 TL/da

Biyolojik Mücadele Desteği: 35 TL/da

Açık Alanda Paket Desteği: 70 TL/da

 • Su Ürünleri Desteği

Alabalık 250.000 kg a kadar (250.000 kg dahil): 0,65 TL/kg

Alabalık 250.001-500.000 kg: 0,325 TL/da

Yeni Türler 250.000 kg a kadar (250.000 kg dahil): 1 TL/kg

Yeni Türler 250.001-500.000 kg: 0,5 TL/da

Midye: 0,05 TL/kg

Kapalı Sistem Üretim: 0,50 TL/kg

 • Balıkçı Gemisi Desteği

10-20 metre: 10.000 TL/adet

21-30 metre: 15.000 TL/adet

31-34 metre: 20.000 TL/adet

35-45 metre: 30.000 TL/adet

46 ve üzeri metre: 35.000 TL/adet

 • Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Büyükbaş Hayvan Koruma: 550 TL/baş/kovan

Küçükbaş Hayvan Koruma: 80 TL/baş/kovan

Sığır Pedigrili Koruma: 800 TL/baş/kovan

Arı Koruma: 40 TL/baş/kovan

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı:

Elit Sürü Yavru: 70 TL/baş/kovan

Taban Sürü Yavru: 40 TL/baş/kovan

Halk Elinde Manda Islahı: 850 TL/baş/kovan

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu: 200 TL/baş/kovan

Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke): 200 TL/baş/kovan

TELAFİ EDİCİ ÖDEME DESTEKLERİ

 • Patates Siğili Görülen Alanlarda: 110 TL/da

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Buğday, Arpa: 8,5 TL/da

Yonca, Yer Fıstığı: 15 TL/da

Tritikale, Yulaf, Çavdar: 6 TL/da

Çeltik: 8 TL/da

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Soya Fasulyesi: 20 TL/da

Susam, Kanola, Aspir: 4 TL/da

Patates: 80 TL/da

Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi: 10 TL/da

Orijinal ve Üstü Tohumluk Kullananlar: İlave % 50

 • Yurtiçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Bodur Meyve Fidan Türleri İle Bahçe Tesisi;

Standart: 150 TL/da, Sertifikalı: 400 TL/da

Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi;

Standart: 150 TL/da, Sertifikalı: 350 TL/da

Bağ, Zeytin ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi;

Standart: 100 TL/da, Sertifikalı: 280 TL/da

Aşılama ile Çeşit Değiştirme;

Standart: -, Sertifikalı: 250 TL/da

Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak;

Standart: 50 TL/da, Sertifikalı: 100 TL/da

Sertifikalı Çilek Fidesi;

Standart: -, Sertifikalı: 350 TL/da

Antepfıstığı Anacı ile Bahçe Tesisi;

Standart: 100 TL/da, Sertifikalı: 280 TL/da

Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Fidan Kullanımı;

Standart: Aldığı Desteğe İlave %50, Sertifikalı: Aldığı Desteğe İlave % 50

Sanayiye Yönelik Çeşitlerde İlave Destek;

Standart: -, Sertifikalı: Aldığı Desteğe İlave %50

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu;

Standart: -, Sertifikalı: 100 TL/da

 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Buğday, Patates: 0,10 TL/kg

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar: 0,08 TL/kg

Çeltik: 0,25 TL/kg

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir: 0,50 TL/kg

Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi: 0,75 TL/kg

Soya: 0,35 TL/kg

Kanola: 1,20 TL/kg

Susam: 0,60 TL/kg

Yonca: 2 TL/kg

Yer Fıstığı: 0,80 TL/kg

Orijinal ve Üstü Tohumluk Üretimi:

Orijinal / Temel 2-3: Aldığı Desteğe %50 İlave

Orijinal / Temel 1: Aldığı Desteğe %100 İlave

Ön Elit / Elit: Aldığı Desteğe % 500 İlave

Süper Elit: Aldığı Desteğe % 2000 İlave

 • Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler Aşılı: 1 TL/Adet

Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler Aşısız: 0,50 TL/Adet