Select Page

KOSGEB KOBİ Proje

KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, işletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka yaratma hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş”  iki yeni proje teklif çağrısına çıkmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 Milyon TL’lik bir destek sağlanması öngörülmektedir.

.Programın Amacı ve Gerekçesi

   • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
   • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
   • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
   • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program ve Proje Limitleri
Program Süresi : 3 Yıl
Proje Süresi :  6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti : 150.000 TL
Proje Destek Oranı : 1. ve 2. Bölgelerde %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin;

   • Üretim,
   • Yönetim-organizasyon,
   • Pazarlama,
   • Dış ticaret,
   • İnsan kaynakları,
   • Mali işler ve finans,
   • Bilgi yönetimi

ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 KASIM 2015 ‘dir.