Select Page

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

AR-GE MERKEZİ ve TEKNOPARK DESTEĞİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aynı yerleşkede 30 kişinin üzerinde personel istihdam eden işletmelere ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB, diğer adıyla TEKNOPARK) bulunan teknoloji firmalarına vergisel avantajlar sağlamaktadır.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nın görev alanına giren konular ile ilgili Vergisel Teşvikler aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

  • TÜBİTAK, AB, KOSGEB, SAN-TEZ, TTGV gibi Ar-Ge desteği veren kurumlar tarafından onaylanan proje bütçesinin tamamı Kurumlar Vergisi matrahından Ar-Ge indirimi olarak tekrar düşülmektedir.
  • Projede görevli personelin Gelir Vergisi Stopajından %80’inden, doktoralı personelin stopajının ise %90’ından, projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Projede görevli personelin SGK İşveren Payının %50’sinden projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili çalışmalardan doğacak damga vergisi işletmelerden alınmamaktadır.
  • Aynı kurumlar tarafından, firmalara yapılan hibe ödemeleri 5 yıl içerisinde işletme sermayesine katılması koşulu ile gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ PROGRAMI 

Desteğin Kapsamı Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

Projelere Sağlanan Destek Türü ve Miktarı

Destek süresi 12 ay olup, süreç Bakanlık ile girişimci arasında sözleşme imzasıyla ile başlar. Destek bir defaya mahsustur. Destek bütçesi en fazla 100.000 TL’dir ve bütçenin nihai hali sözleşme imzası sırasında verilir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe şeklindedir. Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenir.

Proje Başvuruları ve Değerlendirme

Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 3 derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 1 en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilir. Girişimci, yukarıda sayılan öğrenim durumunu başvuru sırasında belgelemek zorundadır. Ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” adlı dokümanlar incelenmelidir. Girişimci örgün öğrenim veren üniversite programında yer almıyorsa başvurusu ret olur.

SAN-TEZ PROGRAMI

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayinin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Amacı

Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Projelere Sağlanan Destek Türü ve Miktarı

San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklindedir. Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır:

a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.

b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.

c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

d) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje Başvuruları ve Değerlendirme

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar. Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık internet sitesinden yapılır.