Select Page

Ar-Ge Sonrası Destekler

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli kurumlarca sunulan destek programlarından istifade eden ve Ar-Ge projelerini başarı ile tamamlayan firmaların elde ettikleri ürünlerin ticarileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, TÜBİTAK, KOSGEB, AB, TTGV vb. bir kamu kuruluşu tarafından Ar-Ge desteği almış işletmelerin, elde edilen ürünün seri üretimine yönelik “Yatırım Destekleri”,  tanıtım ve pazarlanmasına yönelik “Pazarlama Destekleri”, ürün satışını kolaylaştırmaya yönelik “Satın Alma Destekleri” sunulmaktadır.

AR-GE SONRASI YATIRIM DESTEKLERİ

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 

Kimler Başvurabilir?

  • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin
  • sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir
  • Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır.

Proje Türü
TÜBİTAK, KOSGEB, AB, TTGV vb. bir kamu kuruluşu tarafından Ar-Ge desteği almış işletmelerin bu projeyi başarı ile tamamlamaları halinde proje sonrası üretim finansmanı için destek sağlamaktadır

Proje Süresi
Program süresi en çok 18 ay’dır ve KURUL kararı ile 12 ay kadar ek süre verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programı Destek Üst Limitleri ve Destek Oranları 

 • Kira Desteği
  Destek Üst Limit : 18.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • Personel Gider Desteği
  Destek Üst Limit : 150.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • *Makine-Teçhizat,Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
  Destek Üst Limit : 150.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • *Makine-Teçhizat,Donanım,Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği(Geri Ödemeli)
  Destek Üst Limit : 500.000 TL., Destek Oranı : % 75

* Makine teçhizat alımlarında, yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 ilave edilir.

NOTLAR

Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek; işletmenin proje başlangıç tarihinden itibaren son 4  ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir. İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden aylık;

  •  Meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL,
  •   Ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
  •   Lisans mezunlarına 2.000 TL,
  •   Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve
  •   Doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere,
   toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

.

KOBİ TEKNOYATIRIM (TEKNOLOJİK YATIRIM) DESTEK PROGRAMI

 KOSGEB tarafından öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenecektir.

 Destek Süresi

 • Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
 • İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
 • Destek süresi; yatırım projesi süresi ile işletme giderleri desteği süresinin toplamıdır.

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL’dir (Geri Ödemeli + Geri Ödemesiz).

Destek Oranları

DESTEK KALEMLERİ MİKRO İŞLETMELER KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER
GERİ ÖDEMESİZ GERİ ÖDEMELİ GERİ ÖDEMESİZ GERİ ÖDEMELİ
Makine – Teçhizat, Kalıp, Yazılım % 70

 

+

Teknolojik Ürünün Yüksek Teknoloji düzeyinde olması halinde % 5 ilave edilir.

+

Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda %15 ilave edilir.

% 30

 

 

Teminat Giderleri%100oranında desteklenir

% 60

 

+

Teknolojik Ürünün Yüksek Teknoloji düzeyinde olması halinde % 5 ilave edilir.

+

Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda %15 ilave edilir.

% 40

 

 

Teminat Giderleri%100oranında desteklenir

Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 ve/veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.
Diğer Giderler % 70 YOK % 60 YOK

 

 Kimler Yararlanabilir?

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 1. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 3. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Desteklenen Giderler

Yatırım projesi süresince;

 • Makine-teçhizat giderleri,
 • Yazılım giderleri,
 • Personel gideri,
 • Eğitim ve danışmanlık,
 • Kira desteği

Yatırım projesi sonrasında;

 • İşletme giderleri desteği (1 yıl süresince)

▬   Personel giderleri

▬   Enerji giderleri

▬   Bakım-onarım giderleri

NOTLAR:

 • KOBİ, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1 defa faydalanır.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından yararlanan işletmeler farklı bir teknolojik ürün için bu destek programından yararlanabilir.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, yatırım projesi bitiminden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3 er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

.

AR-GE SONRASI PAZARLAMA DESTEĞİ

TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan bir destek programıdır.

Destek Limiti

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 100.000 TL’ ye kadarı,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ ye kadarı,

KOSGEB tarafından hibe olarak karşılanır.

Destek Süresi

 • En fazla 12 aydır.

Destek Kapsamına Giren Projeler
Bu programdan;

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

yararlanır.

Desteklenen Giderler

 • Basılı veya Elektronik Tanıtım Materyalleri

-Bu destek; Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
-Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, yurt içinde veya yurt dışında dağıtılmasına bakılmaksızın yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.
-Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

 • Fuarlara Katılım

-İşletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar.
-Fuar katılımlarında destek üst limiti; Yurt içi Fuar Katılımlarında 25.000 TL, Yurt dışı Fuar Katılımlarında 50.000 TL’dir.

 • Yurt Dışı Fuarlarda Gümrük İşlem Giderleri

-İşletmenin yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL’yi geçemez.

 • Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Sitelerine Üyelik Giderleri

-Bu destek, işletmenin Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.
-Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
-Program süresi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 15.000 TL’yi aşamaz.

 • Yazılı Medyada Teknolojik Ürün ya da Prototipin Tanıtımına İlişkin Giderler

-İşletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
-Yurt dışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri, bu yayınlar yurt içinde basılmış olsa dahi yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez.

 • Konaklama ve Ulaşım Giderleri

-Yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek şekilde konaklama giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez.
-Yurt içinde gidilen şehir veya yurtdışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetlerini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıf uçak, tren ve gemi bileti ücretleri desteklenir.
-Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.
-Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
.

AR-GE SONRASI SATIN ALMA DESTEKLERİ

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ (TÜDB)

4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, “iş denetleme belgesi”, “iş yönetme belgesi” ve “iş durum belgesi” ile mimar ve mühendisler için mezuniyet belgesinin yapım işleri ihalelerinde iş deneyimini göstermek üzere sunulabilecek belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır. Ar-Ge ve yenilik projeleri ile farklı destekler kapsamında proje yürüten ve bu çerçevede ortaya çıkan ürünleri piyasaya arz eden girişimciler, iş deneyim belgelerinin bulunmaması nedeniyle ihalelere katılma hakkına sahip olmadıkları için yeni bir düzenleme getirilmiştir.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından;

 • Teknoloji merkezi işletmelerinde gerçekleştirilen projeler,
 • Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen projeler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
 • Rekabet öncesi işbirliği projeleri,
 • Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanılarak yapılan projeler ve
 • Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri,

sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmetler için, 5 yıl süre ile kullanılabilecek olan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi verilmekte ve iş deneyimini gösteren belgeolarak kullanılabilecektir. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜDB) Mal Alım İhalelerinde, Kısmi Teklife Açık Mal Alım İhalelerinde kullanılabilecektir. İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının ihalede istenen asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilecektir.

 BAŞVURU KOŞULLARI

 •  Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi başvurularında yerli malı belgesine* sahip olunması zorunludur.
 •  Başvuru yapılabilmesi için mal veya hizmetin piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.
 •  Yukarıdaki şartları sağlayan mal ve hizmetler için, işletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır:
  •  Taahhüt ve Kabul Beyanı Formu
  •  Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren belge (Özkaynaklarla yapılan Ar-Ge sonucu geliştirilen ürünler için istenmez)
  •  Yerli malı belgesi* (Hizmetler için bu belge istenmez)
  •  Ürün ve proje bilgilerini içeren form (Yalnızca özkaynaklarla yapılan Ar-Ge sonucu geliştirilen ürünler için istenir)
  •  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlayıp başarı ile tamamlanan projeler için projenin başarı ile tamamlandığını gösteren Proje Bitirme Belgesi.

*Yerli Malı Belgesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesi gereğince; mal alım ihalelerinde % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlar. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’nin ihalelerde fiyat avantajı söz konusu değildir.