Select Page

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Kimler Başvurabilir?

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin
 • sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir
 • Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır.

Proje Türü
TÜBİTAK, KOSGEB, AB, TTGV vb. bir kamu kuruluşu tarafından Ar-Ge desteği almış işletmelerin bu projeyi başarı ile tamamlamaları halinde proje sonrası üretim finansmanı için destek sağlamaktadır

Proje Süresi
Program süresi en çok 18 ay’dır ve KURUL kararı ile 12 ay kadar ek süre verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programı Destek Üst Limitleri ve Destek Oranları 

 • Kira Desteği
  Destek Üst Limit : 18.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • Personel Gider Desteği
  Destek Üst Limit : 150.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • *Makine-Teçhizat,Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
  Destek Üst Limit : 150.000 TL., Destek Oranı : % 75
 • *Makine-Teçhizat,Donanım,Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği(Geri Ödemeli)
  Destek Üst Limit : 500.000 TL., Destek Oranı : % 75

* Makine teçhizat alımlarında, yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 ilave edilir.

NOTLAR

Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek; işletmenin proje başlangıç tarihinden itibaren son 4  ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir. İşletmeye, yeni istihdam edilecek personelin giderleri için net ücret üzerinden aylık;

 •  Meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL,
 •   Ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
 •   Lisans mezunlarına 2.000 TL,
 •   Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve
 •   Doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere,
  toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

.

SANAYİ BAKANLIĞI TEKNOYATIRIM (TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI) DESTEK PROGRAMI

Programın amacı ve kapsamı;

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge  ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
 • Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

 

 

İşletme Büyüklüğü

 

 

Mikro İşletmeler

Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler Büyük İşletmeler
Destek Oranı %60 %50 %40 % 10
Destek Üst Limiti 8.000.000 TL 7.000.000 TL 6.000.000 TL 3.000.000 TL
İşletme Gideri Desteği

 

(Yatırımını tamamlamış Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen işletmeler)

(1 Yıl süresince)

 

Enerji giderleri Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar desteklenir. Faydalanamaz Faydalanamaz
Personel giderleri

 

 

İstihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar desteklenir. Faydalanamaz Faydalanamaz
Kira gideri Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar desteklenir. Faydalanamaz Faydalanamaz
Ø  İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla 1 personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça desteklenir.

 

Ø  Bu amaç doğrultusunda istihdam edilecek personelin;

§  En az yüksek lisans mezunu olması,

§  Yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması,

§  Üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması,

gerekmektedir.

Makine Teçhizat Desteği

 

(36 Ay)

 

Ø  Makine Teçhizat yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, oranlara 20 puan daha ilave edilir.

 

Ø  Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme   gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez.

Ø  İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.

 


Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir Ar-Ge  ve yenilik projesi veya faaliyeti sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca 1 defa yararlandırılır.

 • Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.
 • Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz.
 • Gerçek kişilerin, başvurudan önce şirket kurarak tüzel kişilik kazanmaları şarttır.
 • Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.”

Yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemleri

Yatırım konusu teknolojik ürüne ait yatırım proje tutarı üzerinden verilecek geri ödemesiz destekler için esas alınacak yatırım proje tutarı;

 • Ana makine ve teçhizat bedelleri,
 • Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,
 • Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,
 • Montaj giderleri,

toplamından oluşur.

 Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Arsa bedeli.
 • Arazi düzenleme giderleri.
 • Bina-inşaat giderleri.
 • Ulaştırma giderleri.
 • Taşıt araçları giderleri.
 • Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler.
 • Beklenmeyen giderler.
 • Kuruluş dönemi faiz giderleri.
 • İşletme dönemi faiz giderleri.
 • Bakım ve onarım giderleri.
 • İşletmeye alma giderleri.
 • Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri.
 • Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri.

 NOTLAR

 • Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
 • İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek ve teşvik unsurlarından da yararlanabilirler.

 

Teknolojik ürünün üretimine yönelik kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler başvuru formunda belirtilir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlıkça verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülür.