Select Page

Vergisel Teşvikler

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nın görev alanına giren konular ile ilgili Vergisel Teşvikler aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

  • TÜBİTAK, AB, KOSGEB, SAN-TEZ, TTGV gibi Ar-Ge desteği veren kurumlar tarafından onaylanan proje bütçesinin tamamı Kurumlar Vergisi matrahından Ar-Ge indirimi olarak tekrar düşülmektedir.
  • Projede görevli personelin Gelir Vergisi Stopajından %80’inden, yüksek lisans mezunu personelin stopajının % 90’ından, doktoralı personelin stopajının ise %95’inden, projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Projede görevli personelin SGK İşveren Payının %50’sinden projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili çalışmalardan doğacak damga vergisi işletmelerden alınmamaktadır.
  • Aynı kurumlar tarafından, firmalara yapılan hibe ödemeleri 5 yıl içerisinde işletme sermayesine katılması koşulu ile gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

NOT: Yukarıda sıralanan destekler aynı zamanda 30 kişinin üzerinde olan Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklardaki işletmeler için de geçerlidir. (Ar-Ge merkezleri için, buna ilave olarak bir önceki yıla göre Ar-Ge harcamalarında gerçekleşen artışın yarısı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır)