Select Page

Cazibe Merkezleri

İmalat sanayindeki yeni yatırım projeleri

 • Yatırım süreci devam eden, yarım kalmış veya yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayi tesisleri
 • Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri

desteklenecektir.

Destek Paketleri ve Destek Unsurları

Program aşağıda yer alan tematik teknik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:

 1. Yatırım ve Üretim Destek Paketi
 2. Danışmanlık Hizmeti Desteği
 3. Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
 4. Bina Yapımı Desteği
 5. Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
 6. Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
 7. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi
 8. Nakdi Taşınma Desteği
 9. Teşvik Desteği
 10. Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
 11. Yeni Yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
 12. Çağrı Merkezi Destek Paketi
 13. Bina Tahsisi Desteği
 14. Fiber İletişim Altyapısı Desteği
 15. Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
 16. Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi
 17. Veri Merkezi Enerji Desteği
 18. Fiber İletişim Altyapısı Desteği
 19. Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Yararlanma Koşulları

 • Karar kapsamında yatırımlar aşağıdaki şartları taşımaları halinde desteklenir.
 1. İmalat sanayinde asgari sabit yatırım tutarının 2 Milyon Türk Lirası, asgari istihdamın 30 kişi olması gerekmektedir.
 2. Çağrı Merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
 3. Veri Merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
 4. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Karar’ın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari 200 kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
 • Kredilendirilecek yatırımın asgari % 30’unun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
 • Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayi yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

 Başvuru

Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.

Değerlendirme ve Öncelik Kriterler

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Projenin optimum üretim ve hizmet ölçeğini sağlaması
 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması,
 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması
 • Yatırımcının yeterli mali güze sahip olması

Başvuru aşamasında aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir:

 • Yüksek istihdam sağlaması
 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi
 • İhracat potansiyelinin olması
 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması
 • Ar-Ge ve yenilik içermesi
 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknolojilerin kullanılması
 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması
 • İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

1-   Adıyaman

2-   Ağrı

3-   Ardahan

4-   Batman

5-   Bayburt

6-   Bingöl

7-   Bitlis

8-   Diyarbakır

9-   Elazığ

10-   Erzincan

11-   Erzurum

12-   Gümüşhane

13-   Hakkari

14-   Iğdır

15-   Kars

16-   Malatya

17-   Mardin

18-   Muş

19-   Siirt

20-   Şanlıurfa

21-   Şırnak

22-   Tunceli

23-   Van

Açıklamalar  

Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

ANTI/TIA-942 : Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan standart

Beyaz Alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanıdır.