Select Page

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Desteklenecek Proje Konuları ve Destek Üst Limiti/Oranı

A.Ekonomik Yatırım Konuları

Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 Milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500 Bin TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750 Bin TL, üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

 

   1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
   • Yeni tesislerin yapımı
   • Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,
   • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
   1. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
   2.  Destek kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
   3. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
   4. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

B.Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları

Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.5 Milyon TL, diğer yatırım konuları için 500 Bin TL, üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

   1. Kırsal turizm yatırımları,
   2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
   3. El sanatları ve katma değerli ürünler,
   4. Bilişim sistemleri ve eğitimi,

Not: Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Yatırım Süresi

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 01/10/2018’dir.

UYGULAMA İLLERİNİN YATIRIM KONULARI
Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,
Soğuk hava deposu,
Çelik silo,
Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.
Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce

 

 

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Soğuk hava deposu,
Çelik silo,
Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

Desteklenen Giderler

Yatırım uygulamalarına ait;

   1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
   2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

a)İnşaat işleri alım giderleri

   1. Projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

2.Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

3.İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

4.İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerini hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

   1. İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, çevre düzenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşamaz.
   2. İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.
   3. Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

8.İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

   1. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20’sinden fazla olamaz. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik başvurularda bu oran aranmaz.

10.Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu maliyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği verilmez.

11.Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji, mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

12.Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

 

b)Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

   1. Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları,üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
   2. Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje giderisadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
   3. Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
   4. Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir.
   5. Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
   6. Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm konusunda yapılan başvurularda demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alım giderleri hibe kapsamında değerlendirilir.
   7. Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
   8. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
   9. Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

10.Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

11.Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır

 

Desteklenmeyen Giderler

   1. Her türlü borçlanma giderleri.
   2. Faizler.
   3. Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
   4. Kira giderleri.
   5. Kur farkı giderleri.
   6. Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
   7. Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
   8. Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
   9. Bankacılık giderleri.
   10.  Denetim giderleri.
   11.  KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
   12.  İkinci el mal alım giderleri.
   13.  Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
   14.  Makine tamir ve parça alım giderleri.
   15.  Laboratuvar sarf malzemeleri.

NOT: 13 Eylül 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ kapsamında başvurular, Tebliğ yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.