Select Page

KOBİGEL 2018-1

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ÖZETİ

 Programın Amacı

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi”dir.

 

Çağrı Bütçesi 

 

İmalat sanayi işletmeleri için

 

 

Yazılım sektörü işletmeleri için

 

 

500.000.000 TL

 

 

200.000.000 TL

 

Destek Üst Limiti 

 

Geri ödemesiz

 

 

Geri ödemeli

 

 

300.000 TL

 

 

700.000 TL

 

Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken

ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

 

Proje Süresi

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

 

Destek Oranı

Tüm bölgelerde % 60 (Yerli Malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.)

 

 Desteklenecek Proje Gider Grupları 

 

Gider Kalemi

 

 

Geri Ödemesiz Destek Üst Limiti

 

Geri Ödemeli Destek İlişkin Üst Limiti

 

A) Personel Giderleri

 

100.000 TL’ye

kadar

 

x

 

B) Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri

 

150.000 TL’ye

kadar

 

600.000 TL’ye

kadar

 

C) Yazılım Giderleri

 

İmalat sektörü

50.000 TL’ye kadar

Yazılım sektörü

100.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000

TL’ye kadar

 

D) Hizmet Alım Giderleri

 

100.000 TL’ye kadar

 

x

 

 

Uygun Proje Konuları 

STRATEJİ 1

Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

STRATEJİ 2

Ürün kalitesini ve / veya katma değerini arttırmaya yönelik faaliyetler

STRATEJİ 3

Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

STRATEJİ 4

Pazarlama etkinliğini geliştirme

STRATEJİ 5

İhracat kapasitesini arttırma

STRATEJİ 6

Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /oyun geliştirme

 

Başvuru Tarihleri

24 Nisan – 22 Haziran 2018

 

Süreç – Zaman Planı 

 

Proje başvurusu

 

24 Nisan – 22 Haziran 2018 (60 gün)

 

 

Kontrol süreci İlk kontrol

 

 

25 Haziran – 8 Temmuz 2018 (10 iş günü)

 

 

İşletme düzeltme

 

 

9 – 15 Temmuz 2018 (5 iş günü)

 

 

Son kontrol

 

 

16 – 22 Temmuz 2018 (5 iş günü)

 

 

Kurul değerlendirmesi

 

 

1   Ağustos  –     17           Ağustos              2018  (1. safha–online değerlendirme, 13 iş günü)

10 Eylül 2018 – 7 Ekim 2018 (2. safha – toplantılar, 20 iş günü)

 

 

Kabul edilen projelerin bildirilmesi

 

 

22 Ekim 2018

 

 

 Proje Teklif Çağrısına Proje Başvurusu Yapabilecek Sektörler

Başvuracak imalat sanayi işletmelerinin aşağıdaki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ndeki il sektör eşleşmesine uygun olması gerekmektedir.

 

 Notlar:

 • Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren, aşağıda belirtilen sektörlerdeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.
  • NACE 21 – Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
  • NACE 26 – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
  • NACE 3 – Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
 • NACE 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.
 • KOBİGEL Programı   kapsamındaki   bir   projesi   başarısız   tamamlanan   ya   da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.
 • KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile

tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

 • Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan getirecek hususlar:
 • İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın olması
 • durumunda 5 puan
 • Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
 • İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje
 • desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı
 • tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya)
 • Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.
 • Diğer başvuru şartları
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az
 • 000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.
 • Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi
 • Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı il bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan işletmeler önce kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğüne aldırmalıdır.
 • Giderler KDV hariç
 • Tanıtım Giderlerinin  ödenebilmesi  için  ödeme  aşamasında   Yurt  İçi
 • Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 • Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
 • Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.