Select Page

Ar-Ge Sonrası Pazarlama Desteği

TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan bir destek programıdır.

DESTEK LİMİTİ

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 100.000 TL’ ye kadarı,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ ye kadarı,

KOSGEB tarafından hibe olarak karşılanır.

DESTEK SÜRESİ

 • En fazla 12 aydır.

DESTEK KAPSAMINA GİREN PROJELER
Bu programdan;

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

yararlanır.

DESTEKLENEN GİDERLER

 • Basılı veya Elektronik Tanıtım Materyalleri 

-Bu destek; Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
-Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, yurt içinde veya yurt dışında dağıtılmasına bakılmaksızın yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.
-Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

 • Fuarlara Katılım 

-İşletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar.
-Fuar katılımlarında destek üst limiti; Yurt içi Fuar Katılımlarında 25.000 TL, Yurt dışı Fuar Katılımlarında 50.000 TL’dir.

 • Yurt Dışı Fuarlarda Gümrük İşlem Giderleri 

-İşletmenin yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL’yi geçemez.

 • Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Sitelerine Üyelik Giderleri

-Bu destek, işletmenin Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.
-Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
-Program süresi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 15.000 TL’yi aşamaz.

 • Yazılı Medyada Teknolojik Ürün ya da Prototipin Tanıtımına İlişkin Giderler

-İşletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
-Yurt dışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri, bu yayınlar yurt içinde basılmış olsa dahi yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez.

 • Konaklama ve Ulaşım Giderleri

-Yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek şekilde konaklama giderlerini kapsar.
-İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez.
-Yurt içinde gidilen şehir veya yurtdışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetlerini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıf uçak, tren ve gemi bileti ücretleri desteklenir.
-Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.
-Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

NOTLAR

 • Program süresi 12 ay olup, bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz.
  İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için 1 kere destek verilir. İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar başvuru yapabilir. Ancak bu başvuru için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu durumda önceki program kapsamında İşletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.
 • Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı bir sözleşme ile işletmeye devretmiş olmalıdır.
 • İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.