Select Page

KOSGEB Yatırım Destekleri

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Proje Türü
TÜBİTAK, KOSGEB, AB, TTGV vb. bir kamu kuruluşu tarafından Ar-Ge desteği almış işletmelerin bu projeyi başarı ile tamamlamaları halinde proje sonrası üretim finansmanı için destek sağlamaktadır.

Programın Amacı ve Gerekçesi
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmasına yönelik hazırlanmış bir programdır.

Desteklenecek Proje Konuları
Son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK AR-GE çalışması veya AR-GE İnovasyon Destek Programından yararlanmış firmalar ile Patentli ürün ortaya koymuş firmalar, bu ürünlerin seri üretimi için gerekli makine ekipman dahil alttaki tabloda belirtilen ihtiyaçları için bu destek programına başvuruda bulunabilir.

Proje Süresi
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 ay, Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Destek Kalemleri

Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limiti(TL) Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik İşbirliği-Güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği – Güçbirliği Ortaklık Modelleri  

  • Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

gerekmektedir.

  • Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
  • Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 Desteklenecek Proje Konuları 

  • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
  • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
  • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

Program ve Proje Limitleri

Proje Süresi 6 – 24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 700.000 TL)

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)

Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50*

 

2., 3. ve 4. Bölgelerde %60*

5. ve 6. Bölgelerde %70*

(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.