Select Page

TTGV Ar-Ge Destekleri

TTGV İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. Bu kapsamda değerlendirilen projelere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanmaktadır.

Destek Bütçesi ve Süresi

 • Proje destek süresi en az 1 yılen fazla 3 yıldır.
 • Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.
 • Destekleme %50 TTGV katkısı % 50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.

Destek Kapsamı

İTEP Destek Programı kapsamında destekten faydalanacak proje faaliyet aşamaları aşağıda sunulmuştur:

 • Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri
 • Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve tasarım çalışmaları
 • Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi
 • Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. iyileştirme çalışmaları,
 • Üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler
 • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
 • Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları
 • Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları

Genel Başvuru Koşulları ve Dönemi

 • Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.
 • Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.
 • Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.

 Destek Kapsamındaki Projeler

Öncelikli alanlar içerisinde yer alan bazı alt başlıklar örnek olarak verilmiş olup, proje konularının birden fazla alan ile ilgili olması da mümkündür:

Tarım Teknolojileri Sağlık Teknolojileri
§  Tarımsal biyoteknoloji

 

§  Tarım aletlerinde özgün teknolojiler

§  Akıllı tarıma yönelik teknolojiler

§  Hassas tarım teknolojileri

§  Hayvansal hastalık ve zararlılarına yönelik teknolojiler

§  Hayvan aşıları ve teşhis kitlerinin geliştirilmesi

§  Diğer tarımsal teknolojiler 

§  Biyomedikal teknolojiler

 

§  Biyomalzeme teknolojileri

§  Biyoelektronik teknolojiler

§  Biyomekanik teknolojiler

§  Doku mühendisliği teknolojileri

§  E-sağlık teknolojileri

§  İlaç teknolojileri

§  Diğer sağlık teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Çevre Teknolojileri
§  Eğitimi geniş kitlelere götürebilecek özgün teknolojiler

 

§  Öğretme – öğrenme süreçlerinde verim artışı

§  Eğitim kurumlarının uygulamalı hale dönüştürülmesi

§  Eğitimde kullanılabilecek görsel-işitsel araçlar

§  Eğitim personelinin etkinliğinin/verimliliğinin artırılması

§  Diğer eğitim teknolojileri 

§  Kaynak/enerji verimliliği sağlayacak ürün ve süreçler

 

§  Yenilenebilir enerji ile ilgili teknolojiler

§  Akıllı enerji dağıtımına yönelik teknolojiler

§  İklim değişikliğine uyum teknolojileri

§  Doğal felaketlerin tespit edilmesi, önlenmesi

§  Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilmesi

§  Diğer çevre teknolojileri

Proje İzleme ve Destekleme

 TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve sözleşme aşamasından hemen sonra TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır. Sözleşmenin imzalanmasını takiben, projenin değerlendirme giderleri olarak firmadan aşağıdaki oranlarda tutarlar talep edilir:

 • TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları’na kadar olan projelerde destek tutarının %1’i
 • TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları’ndan fazla olan projeler için sabit 10.000 ABD Doları

Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.

Ön ödeme, proje süresince TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25 oranındadır.

Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası’nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.

Kabul edilen aylık harcamaların %50’sinin firmalara ödenmesi aşamasında Vakıf katkısından %4 oranında hizmet bedeli kesilir.

Proje Sonuçlandırma

Proje tamamlandığında firma tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Sonuç Raporunun izleyici tarafından onaylanması sonrasında proje sonuçlandırılmış kabul edilir ve geri ödeme süreci başlar. Proje bitiminden sonra ilk yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde geri ödeme tamamlanır.