Select Page

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

KOSGEB tarafından öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenecektir.

 Destek Süresi

 • Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
 • İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
 • Destek süresi; yatırım projesi süresi ile işletme giderleri desteği süresinin (1 Yıl) toplamı olup 36 Ay’dır.

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL’dir (Geri Ödemeli + Geri Ödemesiz).

KİMLER YARARLANABİLİR?

  • En az 1 yıl önce kurulmuş olan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBİ’ler,
  • Teknoloji sahipleri veya kullanım hakkını devralmış kurumlar,

HANGİ PROJELER DESTEKLENİR? 
Öncelikli Teknoloji Alanlarında yer alan, prototipi tamamlanmış ve aşağıdaki koşullardan biri son 5 yıl içinde gerçekleşen projeler:

 • Teşvik ile desteklenen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı  teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan (5 yıl şartı yoktur, belgenin güncel tarihli olması yeterlidir)

DESTEK ORANLARI

YATIRIM DÖNEMİ (3 Yıl Süresince Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz)

 • Makine – Teçhizat – Yazılım Giderleri: Geri Ödemesiz % 60 – 90 *, Geri Ödemeli % 30-40 **
 • Diğer Giderler: % 70 (personel, eğitim ve danışmanlık kira)
 • Teminat Giderleri: %100 oranında desteklenir

YATIRIM SONRASI İŞLETME DÖNEMİ (1 Yıl Süresince Geri Ödemesiz)

 • Personel Giderleri (Makine kullanımı ve satış pazarlama faaliyetleri)
 • Enerji Giderleri (Doğalgaz ve elektrik giderleri)

NOTLAR:

* Makine Teçhizat ve Yazılım Giderleri destek oranına, Mikro İşletme olması halinde % 10, Yerli Malı Belgesi’ne haiz makine-teçhizat alımlarında % 15, Teknolojik Ürünün Yüksek Teknoloji düzeyinde ise % 5 ilave edilir.

 

**Geri Ödemesiz destek oranının yukarıdaki koşullara bağlı olarak yükselmesi durumunda, Geri Ödemeli destek oranı aynı miktarda azalır.

  1. Proje başlangıcında, desteklemeye esas tutarın % 25’ine kadar erken ödeme alınabilir.
  2. Aynı makine-teçhizat ve yazılım giderleri için hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destekten yararlanılabilir.
  3. KOBİ, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1 defa faydalanır.
  4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından yararlanan işletmeler farklı bir teknolojik ürün için bu destek programından yararlanabilir.
  5. Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
  6. Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, yatırım projesi bitiminden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3 er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

DESTEKLENEN GİDERLER İLE İLGİLİ DETAYLAR

Yatırım projesi süresince;

 •  Makine-teçhizat giderleri,
 •  Yazılım giderleri,
 •  Personel gideri,

Øİşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 katını geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net ücret Kurul tarafından belirlenir.

Øİşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

 • Eğitim ve danışmanlık,

Ø Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

 • Kira desteği

ØYatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan İşletmeye, teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım proje süresince geri ödemesiz olarak destek sağlanır. Yatırım Projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul edilir

Yatırım projesi sonrasında; İşletme giderleri desteği (1 yıl süresince, geri ödemesiz)

Ø  Personel giderleri

v  İşletmenin Kurul tarafından uygun bulunarak yatırım projesinin bitim tarihi itibariyle son 1 yıl içinde istihdam edilmiş personel de yeni kabul edilir.

v İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 katını geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net ücret Kurul tarafından belirlenir.

Ø  Enerji giderleri

v  İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait giderler için Kurul tarafından belirlenen tutar üzerinden geri ödemesiz destek sağlanır.