Select Page

Tasarım Merkezi

Tasarım Faaliyeti Nedir?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğe göre Tasarım Faaliyeti; Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu’nun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü ifade eder.

Bakanlar Kurulu kararı ile Nace.Rev2 koduna göre aşağıda yer alan faaliyetler “Tasarım Faaliyeti” olarak kabul edilmektedir.

Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan

59.11 – Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
59.12 – Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan

90.02 – Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler

(sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan:

74.10 – Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (74.10.03 hariç)

74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil)

74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)

Özetle;

 • İç Dekorasyon Tasarımı,
 • Tekstil Tasarımı,
 • Moda Tasarımı,
 • Kişisel Eşyalar
 • Ev Eşyaları Tasarımı,
 • Post-Prodüksiyon,
 • Animasyon,
 • Sahne Sanatları Tasarım Faaliyetleri,

kapsam dahilindedir.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,

Yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım Projesi Nedir?

Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projedir.

Tasarım Merkezinde Kimler Yer Alabilir?

Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenlerdir.

Tasarımcı: Üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun, en az lisans derecesine sahip kişiler ile en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişilerdir.

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileridir.

Destek personeli:Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Desteklenen Giderler

Tasarım Merkezlerinde aşağıdaki giderler destek kapsamındadır:

1.İlk madde ve malzeme giderleri
2.Amortismanlar
3.Personel giderleri
4.Genel giderler
5.Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
6.Vergi, resim ve harçlar

Desteklerin Uygulanışı

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Tasarım Merkezinde görevli personellerin yürüttüğü tasarım faaliyeti çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

  • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
  • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı
  • Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır

Tasarım faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Tasarım Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.

Sigorta Primi Desteği Uygulaması

Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.

Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtan istisnadır.

Siparişe Dayalı Tasarım Faaliyetleri Desteği

Tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

Tasarım Tescil Desteği

Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Öğretim elemanlarından tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.